Uw persoons- en gezondheidsgegevens zijn privé en daarom gaat Apotheek Didam hier zorgvuldig mee om. Om de recepten die wij van uw arts ontvangen op een goede en adequate manier te kunnen verwerken, worden in Apotheek Didam uw persoons- en medicijngegevens vastgelegd. Vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de apotheek verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen. Dit dossier wordt volgens het wettelijke termijn ten minste 15 jaar in de apotheek bewaard. Voor declaraties en andere fiscale gegevens bestaat een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar. U heeft het recht om uw eigen apotheekdossier in te zien, te corrigeren, te laten aanvullen, te verwijderen, te laten af schermen en de verwerking of overdraagbaarheid te beperken. Beveiligingsmaatregelen worden volgens de “NEN7510 informatiebeveiliging in de zorg” toegepast. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat Apotheek Didam onjuist met uw gegevens omgaat, dan kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de apotheker. Mocht u er met de apotheker niet uitkomen dan verwijzen u door naar onze onafhankelijke Functionaris Persoonsgegevens Hester de Bok (SKAN) (telefoonnummer: 035-6233011 / mail: hester@bureaudebok.nl).

Welke gegevens legt Apotheek Didam vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens Doel van vastlegging
Naam, adres en woonplaats (NAW) Contact met u opnemen
Geboortedatum Identificatie
Geslacht Identificatie
Telefoonnummer van u / contactpersoon Contact met u opnemen / koppeling afhaalkluis / track-and-trace
E-mailadres van u / contactpersoon Contact met u opnemen
Burgerservicenummer (BSN) Wettelijk verplichte identificatie

Medische gegevens

Gegevens Doel van vastlegging
Therapie- en medicijngegevens Zorgverlening
Contra-indicaties (reden/omstandigheid om een behandeling niet toe te passen) Zorgverlening
Allergieën Zorgverlening
Intoleranties Zorgverlening
Laboratoriumuitslagen Zorgverlening

Administratieve en financiële gegevens

Gegevens Doel van vastlegging
Toestemming Landelijks schakelpunt (LSP) Toestemmingsregistratie
Verzekeringsgegevens (naam, uzovi, soort polis, inschrijfnummer en geldigheidstermijn) Controle van uw verzekering
Declaratiegegevens Ten behoeven van het declaratieproces
Machtigingsinformatie
IBAN-nummer en tenaamstelling
Ten behoeven van betalingen
Inschrijf- en uitschrijfdatum Contact met u opnemen

Uw informatie ontvangen wij van en delen wij met de volgende partijen: zorgleveranciers betrokken bij uw zorgvoorziening (artsen, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere apotheken), zorgverzekeraars, vervoerders en onze ICT-leveranciers. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden met geluid van de balie/wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners/behandelaars

Overleg met uw arts / behandelaar
Apotheek Didam gaat met uiterste zorgvuldigheid om met uw gegevens. Apothekers en apothekersassistenten hebben een beroepsgeheim waardoor zij niets over u aan een ander mogen doorvertellen. De apotheek kan in het geval van zorgvraag contact opnemen met uw arts. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een nieuw geneesmiddel dat niet tegelijkertijd gebruikt kan worden gebruikt met een geneesmiddel dat u al in gebruik heeft (wisselwerking). Uw apotheker en arts kunnen dan overleggen over een eventuele alternatieve therapie. Ook bij allergieën, intoleranties of andere medisch-farmaceutisch gronden kan uw apotheker overleg voeren met de voorschrijver.

Landelijk Schakelpunt (LSP)
Op de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven voor het beschikbaar stellen van medische gegevens voor raadpleging. Deze raadpleging vindt plaats via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft met uw toestemming uw medische gegevens raadplegen. Wanneer u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van de medische gegeven via het LSP in de apotheek  is het voor andere zorgverleners bij een medische noodzaak mogelijk om uw medische gegevens in de apotheek te raadplegen. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken. Dit kan bijvoorbeeld via de hiervoor genoemde website.

Aan wie verstrekt apotheek Didam uw gegevens en waarom?

 • Dienstapotheek Arnhem en omgeving
  • De dienstapotheek mag bij ons uw gegevens opvragen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De dienstapotheek controleert met deze gegevens of zij veilig geneesmiddelen aan u kunnen verstrekken.
  • Robotisering & automatisering
  • Apotheek Didam heeft gerobotiseerde werkprocessen. Bij onderhoud en technische ondersteuning van deze processen is het mogelijk dat medewerkers toegang hebben tot een gedeelte van uw persoonsgegevens. Deze toegang vindt altijd plaats onder direct toezicht van de apotheek. De medewerkers die betrokken zijn bij de onderhoud van onze gerobotiseerde processen krijgen alleen informatie te zien die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk. Pharma Robots en Farmasort BV zijn de partners betrokken bij onze gerobotiseerde processen. 
 • Centralfilling Apotheek Mosadex C.V.
  • De centralfilling apotheek levert Apotheek Didam medicijnen met daarop het gebruiksetiket waarop alle relevante gebruiksinformatie en uw persoonlijke gegevens staan. Ten behoeve van dit proces verstrekt Apotheek Didam informatie over uw geneesmiddel en de informatie die op het gebruiksetiket moet komen te staan aan de centralfilling apotheek. 
 • Bereidingsapotheek
  • Indien er voor u een medicijn op maat gemaakt moet worden zullen de hiervoor noodzakelijke gegevens aan de bereidingsapotheek worden verstrekt. Dit zijn onder andere de gegevens die op het recept staan en een (medische) indicatie voor de bereiding.
 • Herhalen van medicatie
  • Voor het herhalen van medicatie maakt Apotheek Didam in samenwerking met uw huisarts gebruik van software van AGN-LinScriptum B.V.. De gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van het herhalen van medicatie zullen worden verstrekt. Dit zijn alle gegevens die vermeld staan op het herhaalrecept. 
 • Geautomatiseerde zorgprocessen
  • De apotheek deelt uw gegevens met het Apotheek Informatie Systeem (AIS). Dit computersysteem gebruikt de apotheek bij het verwerken van uw recepten en het automatiseren van farmaceutische zorgprocessen.
  • NControl ondersteunt de apotheek bij het aansturen, monitoren en rapporten van (geautomatiseerde) zorgprocessen. Voor deze ondersteuning is het nodig dat uw gegevens aan NControl worden verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat er gegevens worden verstrekt aan subverwerkers van NControl waaronder: CRM Partners BV, Q42 Internet BV, Xebia Nederland BV, Information BV en Microsoft. 
 • ZorgDomein.nl 
  • ZorgDomein is een digitaal systeem dat zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg. ZorgDomein verbindt zorgprofessionals met elkaar en met hun patiënten. Via ZorgDomein worden uitsluitend met uw toestemming relevante medische gegevens uitgewisseld met andere zorgverleners.
 • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Ten behoeve van een klanttevredenheidsonderzoek kunnen wij met uw toestemming uw naam, verzekering (UZOVI-code) en mailadres verstrekken aan Qualiview/Qualizorg B.V.. Bij een klanttevredenheidsonderzoek zullen nooit medische gegevens gedeeld of gevraagd worden. 
 • Tussen Apotheek Didam en Lab4Apo worden gegevens uitgewisseld ten behoeve van het doorgeven van laboratoriumuitslagen. Deze gegevens zijn uw BSN-nummer, geboortedatum, geslacht, voor- en achternaam en uw huisarts. Deze gegevens heeft Lab4Apo nodig om uw laboratoriumuitslagen via een beveiligde zorgmail-verbinding van het laboratorium naar de apotheek toe te sturen. Er worden alleen laboratoriumuitslagen uitgewisseld tussen het laboratorium en de apotheek indien u hiervoor expliciet mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft verleend.


Privacy aan de balie

 • Aan de balie geven we u uitleg over de medicijnen en/of hulpmiddelen die wij u verstrekken. Dit bevat zowel mondelinge als schriftelijke uitleg. Mocht u het fijner vinden om de instructies in een aparte spreekkamer te ontvangen, daarvoor de mogelijkheid. Hier mag u altijd om vragen, als u hier behoefte aan heeft.

Cookies & gegevensverwerking onze website (www.apotheekdidam.nl)

Wat is een cookie?

Wij maken binnen onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het bezoekgedrag op deze website bij te houden, welke pagina’s er bezocht worden en hoe lang deze bekeken worden.

Welke cookies wij gebruiken

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Formulieren op deze website

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Vragen?

Vragen over deze verklaring

Neem contact met ons op voor vragen over deze verklaring. We houden het recht voorbehouden om onze verklaring te wijzigen wanneer onze website, dienstverlening of de wetgeving veranderd. Wilt u contact opnemen met de apotheek, dan kunt u dit telefonisch doen of via het contactformulier op onze website. Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

Laatst gewijzigd: 7-12-2023.